1.
وکیلیط, ابن عباسیز, حسنیم, نجاریم. تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی. Bioeth [اینترنت]. 16 نوامبر 2021 [ارجاع شده 26 می 2022];11(36):1-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/29798