1.
عباسیم, غلامین, سهیل‌مقدمس. مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی. BEJ [اینترنت]. 11 ژوئن 2017 [ارجاع شده 20 آگوست 2022];7(23):7-15. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/16374