1.
عنایتی راد مج. معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات. BEJ [اینترنت]. 25 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 25 فوریه 2024];2(4):39-62. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14039