1.
اسماعیلی ا, عباسی م. تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت. BEJ [اینترنت]. 25 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 24 فوریه 2024];2(4):11-38. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14038