1.
كاونديس, شاددلط. تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق. Bioeth [اینترنت]. 23 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 26 می 2022];3(9):89-121. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13959