علیزاده شوشتری عباس, شبیری سیدمحمد, جمشیدی راد محمدصادق, و محمدی ناصر. “مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 13, no. 38 (می 28, 2023): 1–24. دسترسی می 21, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/39275.