رستمی محمد, و تقی‌پور بهرام. “جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت‌ها”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12, no. 37 (آوریل 4, 2023): 1–17. دسترسی دسامبر 10, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38690.