پاکزاد محمدامین, حلت‌آبادی فراهانی محمدابراهیم, غفوری سمیه, و خسروی طناک محمد. “رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12, no. 37 (نوامبر 26, 2022): 1–11. دسترسی فوریه 25, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38118.