کاظمیسیدسجاد, و چگینیحامد. “حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12, no. 37 (نوامبر 13, 2022): 1-17. دسترسی ژانویه 31, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/37718.