فلاحی فاطمه, مستقیمی بهرام, آل کجباف حسین, و حیدری بهاره. “بررسی مفهوم سلامت در نظریه امنیت انسان”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 5, no. 15 (سپتامبر 19, 2016): 127–162. دسترسی می 20, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13876.