علیزاده شوشتری ع., شبیری س., جمشیدی راد م., و محمدی ن. “مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 13, ش 38, می 2023, صص 1-24, doi:10.22037/bioeth.v13i38.39275.