ارسطوئی م., بابایی د., و اکرامی ر. “تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, مارس 2023, صص 1-14, doi:10.22037/bioeth.v12i37.39141.