زاهد بابلان ع., کاظمی س., مهرآور گیگلو ش., و جاویدپور م. “شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, آوریل 2023, صص 1-14, doi:10.22037/bioeth.v12i37.38302.