پاکزاد م., حلت‌آبادی فراهانی م., غفوری س., و خسروی طناک م. “رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, نوامبر 2022, صص 1-11, doi:10.22037/bioeth.v12i37.38118.