کاظمیس., و چگینیح. “حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, نوامبر 2022, صص 1-17, doi:10.22037/bioeth.v12i37.37718.