ضیافتی صباغ ز. “اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, مارس 2023, صص 1-14, doi:10.22037/bioeth.v12i37.34664.