رضایی ح., جعفری م., شیری ج., و رحمانی ف. “مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 8, ش 1, فوریه 2021, صص 185-00, doi:10.22037/bioeth.v8i1.33068.