وکیلیط., ابن عباسیز., حسنیم., و نجاریم. “تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی”. مجله اخلاق زیستی, ج 11, ش 36, نوامبر 2021, صص 1-14, doi:10.22037/bioeth.v11i36.29798.