نصریع., چاوشیم., سلیمان حشمتر., و احسان‌پورس. “معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 8, ش 27, نوامبر 2018, صص 97-108, doi:10.22037/bioeth.v8i27.18936.