عباسیم., غلامین., و سهیل‌مقدمس. “مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 7, ش 23, ژوئن 2017, صص 7-15, doi:10.22037/bioeth.v7i23.16374.