مصطفوی ح., شمسی گوشکی ا., و عباسی م. “اخلاق در گردشگري سلامت”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, سپتامبر 2016, صص 161-80, doi:10.22037/bioeth.v2i4.14044.