عباسی م., رجبی ج., فروزنده م., منتظری م., نژاد سروری ن., و اسدی م. “اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, سپتامبر 2016, صص 115-60, doi:10.22037/bioeth.v2i4.14042.