سادات حسینیا., الحانیف., خسروپناهع., و بهجت‌پورع. “تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری”. مجله اخلاق زیستی, ج 2, ش 4, سپتامبر 2016, صص 93-114, doi:10.22037/.v2i4.14041.