صفایی س., عباسي م., و محقق داماد س. م. “بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, سپتامبر 2016, صص 63-92, doi:10.22037/bioeth.v2i4.14040.