عنایتی راد م. ج. “معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, سپتامبر 2016, صص 39-62, doi:10.22037/bioeth.v2i4.14039.