اسماعیلی ا., و عباسی م. “تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, سپتامبر 2016, صص 11-38, doi:10.22037/bioeth.v2i4.14038.