شفعتی م., و جواد زاهدی م. “بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 2, ش 5, سپتامبر 2016, صص 151-86, doi:10.22037/bioeth.v2i5.14032.