جاویدان ف., دهقان م., شمسی گوشکی ا., و عباسی م. “تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 2, ش 6, سپتامبر 2016, صص 11-48, doi:10.22037/bioeth.v2i6.13987.