كاوندي س., و شاددل ط. “تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 3, ش 9, سپتامبر 2016, صص 89-121, doi:10.22037/bioeth.v3i9.13959.