كاونديس., و شاددلط. “تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق”. مجله اخلاق زیستی, ج 3, ش 9, سپتامبر 2016, صص 89-121, doi:10.22037/.v3i9.13959.