فلاحی ف., مستقیمی ب., آل کجباف ح., و حیدری ب. “بررسی مفهوم سلامت در نظریه امنیت انسان”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 5, ش 15, سپتامبر 2016, صص 127-62, doi:10.22037/bioeth.v5i15.13876.