[1]
علیزاده شوشتری ع., شبیری س., جمشیدی راد م., و محمدی ن., “مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”, BEJ, ج 13, ش 38, صص 1–24, می 2023.