[1]
ارسطوئی م., بابایی د., و اکرامی ر., “تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1–14, مارس 2023.