[1]
رستمی م. و تقی‌پور ب., “جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت‌ها”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1–17, آوریل 2023.