[1]
زاهد بابلان ع., کاظمی س., مهرآور گیگلو ش., و جاویدپور م., “شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1–14, آوریل 2023.