[1]
پاکزاد م., حلت‌آبادی فراهانی م., غفوری س., و خسروی طناک م., “رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1–11, نوامبر 2022.