[1]
کاظمیس. و چگینیح., “حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1-17, نوامبر 2022.