[1]
مالمیر آ., عباسی ح., صریحی ر., و مجرد م., “بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای کارکنان”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1–16, آوریل 2023.