[1]
رحیمی کلور ح. و دهقانی قهنویه ع., “تبیین نقش آمیخته بازاریابی اخلاقی در رابطه مصرف‌کننده با برند اخلاقی و هم‌آفرینی ارزش در شرایط کرونایی”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1–14, آوریل 2023.