[1]
ضیافتی صباغ ز., “اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1–14, مارس 2023.