[1]
رضایی ح., جعفری م., شیری ج., و رحمانی ف., “مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی”, BEJ, ج 8, ش 1, صص 185–200, فوریه 2021.