[1]
وکیلیط., ابن عباسیز., حسنیم., و نجاریم., “تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی”, Bioeth, ج 11, ش 36, صص 1-14, نوامبر 2021.