[1]
نصریع., چاوشیم., سلیمان حشمتر., و احسان‌پورس., “معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه”, BEJ, ج 8, ش 27, صص 97-108, نوامبر 2018.