[1]
عباسیم., غلامین., و سهیل‌مقدمس., “مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی”, BEJ, ج 7, ش 23, صص 7-15, ژوئن 2017.