[1]
مصطفوی ح., شمسی گوشکی ا., و عباسی م., “اخلاق در گردشگري سلامت”, BEJ, ج 2, ش 4, صص 161–180, سپتامبر 2016.