[1]
عباسی م., رجبی ج., فروزنده م., منتظری م., نژاد سروری ن., و اسدی م., “اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی”, BEJ, ج 2, ش 4, صص 115–160, سپتامبر 2016.