[1]
سادات حسینیا., الحانیف., خسروپناهع., و بهجت‌پورع., “تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری”, Bioeth, ج 2, ش 4, صص 93-114, سپتامبر 2016.