[1]
صفایی س., عباسي م., و محقق داماد س. م., “بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی”, BEJ, ج 2, ش 4, صص 63–92, سپتامبر 2016.