[1]
عنایتی راد م. ج., “معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات”, BEJ, ج 2, ش 4, صص 39–62, سپتامبر 2016.