[1]
شفعتی م. و جواد زاهدی م., “بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی”, BEJ, ج 2, ش 5, صص 151–186, سپتامبر 2016.